Ανακαίνιση κεντρικού Βρογχοσκοπικού Τμήματος του ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”