Εταιρικό Προφίλ

Η Τεχνική Εταιρεία ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. αποτελεί εξέλιξη της ΤΕΜΑΚΟ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 1985, ως εργοληπτική επιχείρηση και σήμερα είναι εγγεγραμμένη στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ.

Η εταιρεία διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Σφελάγγη Δημήτριο, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, Αντιπρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο τον Παππά Δημήτριο, Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Δ/νουσα Σύμβουλο την Κορτέση Βασιλική, Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό.

Είναι στελεχωμένη με όλες τις ειδικότητες Μηχανικών, Υπομηχανικών και απασχολεί μόνιμο προσωπικό εργοδηγών και εργατοτεχνικών. Διαθέτει ιδιόκτητα αυτοκίνητα, μηχανήματα, εργαλεία και όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή των έργων, τον οποίο μπορεί να τον εμπλουτίζει, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Μοράβα 1-3 και Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη και διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στην οδό Αμφιτρίτης 18 στην Ηλιούπολη.

Η άριστη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία καθώς και άρτια δομή και οργάνωση της εταιρείας, σε συνδυασμό με την άριστη συμπεριφορά και υπευθυνότητα κάθε στελέχους της, συμβάλλουν στην επιτυχία βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Η καλή της δε χρηματοοικονομική κατάσταση συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη των συμβάσεων που εκτελεί.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Ιδιωτικός Τομεάς

  • Αναλαμβάνει τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή οποιουδήποτε έργου, κτιριακού, ηλεκτρομηχανολογικού, υποδομής κλπ. για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα.
  • Δραστηριοποιείται στο χώρο του Real Estate, κατασκευάζοντας και πουλώντας ακίνητα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Δημόσιος Τομέας

  • Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ για την 3η τάξη. Κατασκευάζει κυρίως έργα κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά και έργα υποδομής.